Centrum Psychoterapii ALTEA

Regulamin

§ 1

Niniejszy regulamin określa rodzaje i zakres świadczonych usług, formy umawiania wizyt, ich opłacania i odwoływania, reklamacje oraz regulacje w zakresie zachowania tajemnicy zawodowej w Centrum Psychoterapii ALTEA mieszczącym się z Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 23/1, NIP: 743-179-01-63.   


§ 2

Ceny podane na stronie Centrum Psychoterapii ALTEA w zakładce Cennik są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN).   


§ 3

Pierwsze 3-4 sesje psychologiczne, psychoterapeutyczne lub seksuologiczne obywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu poprzez kalendarz online należący do serwisu znanylekarz.pl lub przez kalendarz bookero.pl lub telefonicznie dzwoniąc pod nr tel.: (+48) 22 470 00 22. Dopuszczalne jest także umówienie terminu wizyty poprez bezpośredni kontakt z wybranym specjalistą, ale pod warunkiem wyrażenie przez niego na to zgody.

 

§ 4

Przy umawianiu wizyty należy podać swoje imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz swój PESEL.

 

§ 5

Sesja powinna zostać opłacona nie później, niż przed upływem 24 godzin od momentu jej umówienia. Nie opłacenie wizytego w ciągu 24 godzin od jej umówienia powoduje jej usunięcie.

 

§ 6

Terapeuci udzielający pomocy psychoterapeutycznej stosują się do Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, który  gwarantuje m. in. zachowanie tajemnicy zawodowej i pełną poufność danych osobowych.

 

§ 7

W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia innych osób, specjalista jest prawnie zobowiązany do ujawnienia danych osobowych Pacjenta właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego i innych.

  

§ 8

Faktura zostaje wystawiona na życzenie Pacjenta, pod warunkiem podaniem przez niego niezbędnych do jej wystawienia danych. Zostanie ona wystawiona nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych i wysłana drogą mailowa lub na adres fizyczny, zgodnie z formą jej dostarczenia wybrana przez Pacjenta. 

 

§ 9

Na konsultację może umówić się wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba dorosła może się umówić na sesję wyłączeni samodzielnie. Osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych, w tym osoby niepełnoletnie, mogą umówić się na wizytę ze specjalista i korzystać z pomocy Centrum Psychoterapii ALTEA jedynie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych / rodziców. Centrum Psychoterapii ALTEA może wymagać obecności opiekuna prawnego podczas sesji z osobą nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych.

§  10

W przypadku spóźnienia się Pacjenta na wizytę nie jest ona przedłużana, ale jest wtedy krótsza o czas spóźnienia Pacjenta, bez względu na powód spóźnienia.

  

§ 11

W wypadku nieobecności Pacjenta na sesji lub odwołaniu jej po upływie 24 od godziny od jej rozpoczęcia wniesiona za nią opłata nie zostaje zwrócona.

  

§ 12

Centrum Psychoterapii ALTEA świadczy Usługi na rzecz Pacjenta z dołożeniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru specyfiki oddziaływań pomocowych, jednak w żadnym przypadku nie gwarantuje osiągnięcia określonego rezultatu, ponieważ jest on zależny od aktywnej współpracy Terapeuty z Pacjentem.

§ 13

REKLAMACJE

  • Pacjent  ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej świadczenia Usług na podstawie niniejszego Regulaminu w terminie 14 dni od dnia wizyty lub/i przerwania czy ukończenia terapii.
  • Reklamację można przesłąć drogą mailową na adres: kontakt@altea-psychoterapia.pl lub drogą pocztową na adres: Centrum Psychoterapii ALTEA, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 23/1, 60-840 Poznań.
  • Reklamacja powinna zawierać dokładne dane Pacjenta (Imię, Nazwisko, PESEL, adres e-mail i adres korespondencyjny) oraz szczegółowy opis okoliczności stanowiących podstawą złożenia reklamacji.
  • Centrum Psychoterapii ALTEA rozpatrzy złożoną reklamację w terminie 30 dni kalendarzowych od jej otrzymania. Jeśli reklamacja nie będzie mogła być w tym terminie rozatrzona, Centrum Psychoterapii ALTEA powiadomi składającego reklamację o powodach opóźnienia i przewidywanym terminie jej rozpatrzenia.
  • Odpowiedź na reklamację jest wysyłana na wskazany przez osobę składającą reklamację adres e-mail lub na adres korespondencyjny, jeśli Pacjent wyrazi taka wolę.
  • W przypadku uznania reklamacji Centrum Psychoterapii ALTEA dokona zwrotu części lub całości ceny Usługi osobie z niej korzystającej, podając uzasadnienie takiej decyzji. 

 

§ 14

Dwie bliskie osoby nie mogą korzystać z usług tego samego Terapeuty

  

§ 15

Wykluczone są spotkania „poza-terapeutyczne” (w znaczeniu towarzyskim) Terapeuty z Pacjentem, którego proces psychoterapeutyczny prowadzi lub kiedykolwiek prowadził.

 

§ 16

Wykluczone jest, chyba że Terapeuty postanowi inaczej, uczestniczenie w dwóch różnych procesach u tego samego Terapeuty.


§ 17

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.