psycholog poznan
1

FAQ

Najczęstsze pytania

Rejestracja na wizytę specjalisty w Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej ALTEA jest możliwa poprzez kalendarz – przycisk „Rejestracja na wizytę”. Zapisać się na wizytę można także telefonicznie, dzwoniąc do wybranego specjalisty. Zapisanie się na sesję w gabinecie prywatnym nie wymaga skierowania lekarskiego. 

Pierwsza wizyta nie jest terapia, ale ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Jest pierwszy krok w kierunku zrozumienia pacjenta, jego trudności, potrzeb i oczekiwań odnośnie psychoterapii i jej efektów. Sesje konsultacyjne dają możliwość specjaliście postawienia przez psychologa rzetelnej diagnozy i zaproponowanie odpowiedniej formy psychoterapii, np.: terapii indywidualnej lub grupowej. Dodatkowo konsultacja umożliwia specjaliście zidentyfikowanie tego, czy pacjent wymaga również pomocy innych specjalistów, jak na przykład: lekarza psychiatry, neurologa, dietetyka czy internisty.
Konsultacja odbywa się we wspierającym i nie oceniającym środowisku, w którym pacjent może swobodnie wyrażać swoje myśli i emocje oraz zostanie być wysłuchany i zrozumiany.
Konsultacja może być też wstępem do rozpoczęcia pracy terapeutycznej. Ustalane są wtedy jasne i możliwe do osiągnięcia cele czy oczekiwania odnośnie psychoterapii. Omawia się także z pacjentem to, jak wygląda i  na czym polega terapia i jak pracuje się w danym podejściu.

To zależy od Ciebie i Twoich potrzeb. Psycholog lub psychoterapeuta może nakierować Cię na niektóre kwestie, ale to Twoje emocje, myśli i  doświadczane trudności są na pierwszym miejscu. Czy są to bieżące problemy, obawy, oczekiwania czy też nierozwiązane kwestie z przeszłości, podczas sesji nie ma tematów, których nie powinno się poruszać.

Sesje w naszych gabinetach prowadzone są w pozycji siedzącej, podczas których pacjent z terapeutą siedzą przed sobą, w pozycji „twarzą w twarz”. Głównym narzędziem pracy psychoterapeuty jest odpowiednio prowadzony dialog terapeutyczny. W nurcie psychodynamicznym nie stosuje w czasie sesji ćwiczeń lub jakichkolwiek form pracy z ciałem, nie zadaje się też prac domowych. W trakcie trakcie psychoterapii niedozwolone jest używanie technik wpływu, technik manipulacji czy technik NLP. Sesje u psychoterapeuty mają wyłącznie charakter werbalny. Psychoterapeuta nie powinien też nawiązywać z pacjentem jakichkolwiek relacji – szczególnie o charakterze towarzyskim – poza gabinetem i poza sesjami.   

Sesje indywidualne w naszych gabinetach trwają pięćdziesiąt minut. Spotkania zawsze rozpoczynają się o pełnej godzinie i kończą się „pięćdziesiąt po” . Spóźnienie pacjenta na sesję nie wydłuża czasu jej trwania, bez względu na powód spóźnienia.

Sesja psychoterapii grupowej jest dłuższa i trwa 1 godz. 50 minut razem z  10-minutiowa przerwą, jednak podobnie jak w psychoterapii indywidualnej rozpoczyna się o pełnej godzinie.

Nie, chociaż jeden i drugi specjalista posiada wykształcenie wyższe. Psycholog ukończył 5-letnie, jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, ale bez ukończenia poza studiami całościowego – najczęściej 4-letniego, obejmującego co najmniej 1200 godzin – szkolenia w jednej z akredytowanych szkół psychoterapii, nie ma wystarczających kompetencji do prowadzenia psychoterapii. Psychoterapeuta jest specjalistą, który ukończył całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii, ale nie musi mieć wykształcenia psychologicznego. Psychoterapeutą po całościowym szkoleniu może zostać także absolwent medycyny czy pedagogiki. 

Nie, psycholog nie może wystawiać zwolnień L4, ani też nie może wypisywać recept na leki. Zwolnienia L4 lub/i recepty może wystawiać tylko osoba z wykształceniem medycznym, tzn. osoba, która ukończyła 6-letnie studia medyczne i zdała kończący je egzamin, tzw. LEP. Wystawiać zwolnienia lekarskie (L4) oraz wypisywać recepty na leki może, np.: lekarz psychiatra, lekarz rodzinny, neurolog, internista czy lekarz innej specjalizacji. Rolą psychologa czy psychoterapeuty jest postawienie rzetelnej i trafnej diagnozy oraz zaoferowanie odpowiedniego formy formy pomocy psychologicznej – jeśli leży to w zakresie jego kompetencji, np.: zaproponowanie psychoterapii krótko- lub długoterminowej, terapii indywidualnej lub grupowej lub też przekierowanie do innego specjalisty, bardziej kompetentnego w danym obszarze problemowym, np. do terapeuty uzależnień, neurologa, itp.

Tak, psycholog czy psychoterapeuta ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i nie może nikomu przekazywać żadnych informacji o pacjencie czy treści pojawiających się na sesji.  Tajemnica zawodowa obowiązuje także w pracy z osobą niepełnoletnią – rodzicom nie ujawnia się tego, co mówi nastolatek na sesjach. Przekazywane im są wskazówki wychowawcze lub/i zalecenia mające na celu wspieranie procesu psychoterapeutycznego. Wyjątkiem są sytuacje, w których zagrożone jest życie pacjenta lub życie lub zdrowie innych osób. Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać także wtedy, gdy w trakcie sesji ujawniona zostanie informacji o popełnieniu przestępstwa wobec osoby nieletniej – reguluje to art. 240 Kodeksu Karnego. 

Podczas konsultacji psychologicznych specjalista poznaje Cię, przeprowadza odpowiedni wywiad diagnostyczny i na jego podstawie formułuje diagnozę, która pomoże w zaoferowaniu odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. Psychoterapia jest wlaścwiwą pracą nad trudnościa zwereballizowanymi podczas konsdultacji przez pacjenta. Każdy proces terapetyczny rozpoczyna się od ustalenia  wspólnie kontraktu terapeutycznego, który defniuje obowiązki pacjenta i terapeuty oraz wyznacza ramy terapii czyli tzw. „setting”. 

Nie ma na to jednej prostej odpowiedzi. Generalnie z dziećmi pracuje poprzez zabawę, z nastolatkiem poprzez rozmowę. Ważne jest jednak, aby psychoterapeuta poznał zakłócone obszary funkcjonowania dziecka czy nastolatka i uwzględnił specyficzne dla danego okresu rozwojowego potrzeby i wyzwania rozwojowe. Kluczowa jest także współpraca rodziców z terapeutą – bez wsparcia ze strony rodziców skuteczna terapia jest trudna, a czasami wręcz niemożliwa.

Psychoterapeuta pomoże Ci zrozumieć swoje emocje i myśli oraz poszukać zdrowszych sposobów radzenia sobie z trudnościami i stresem oraz popracować nad poprawą relacji interpersonalnych i osiąganiem swoich celów.

Jeśli zadajesz sobie to pytanie, prawdopodobnie teraz jest odpowiedni moment. Psychoterapia jest dobrym
rozwiązaniem, kiedy odczuwasz trudności emocjonalne lub cierpisz na inne problemy psychiczne, które utrudniają Ci codzienne funkcjonowanie.

W naszym kraju psychoterapia może być prowadzona w sektorze prywatnym, jak i na NFZ. W naszym cenniku znajdziesz dokładne ceny spotkań z terapeutą.

Przy wyborze specjalisty warto sprawdzić, czy posiada tytuł magistra psychologii lub czy ukończył studia medyczne oraz w jakiej szkole uczył się zawodu psychoterazpeuty. Szkoła psychoterapii powinna obejmować co najmniej 1200 h szkoleniowych i trwać co najmniej 4 lata. Ważna jest też informacja czy i jak często uczestniczy w superwizji.

Efekty terapii nie są gwarantowane, ponieważ zależą od wielu czynników, takich jak indywidualne potrzeby, rodzaj problemów, zaangażowanie w terapię i relacja z terapeutą.

Psychoterapia może pomóc w poprawie samopoczucia emocjonalnego, redukcji objawów lęku i depresji, zwiększeniu
samoświadomości, poprawie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększeniu samoakceptacji i zrozumieniu swoich
potrzeb i celów. Psychoterapia może także pomóc w lepszym zrozumieniu własnej tożsamości i rozwinięciu potencjału
osobistego.

Możesz poruszać tematy związane z myślami i uczuciami, bieżącymi, wydarzeniami z przeszłości i obawami o przyszłość.
Każdą dręczącą Cię myśl możesz omówić w trakcie sesji.

Warto zastanowić się co chcesz powiedzieć psychoterapeucie, z czym do niego przychodzisz i czego oczekujesz.
Pomocne może okazać się sporządzenie listy pytań lub tematów do poruszenia.

Nurt opiera się na założeniu, że nasze problemy emocjonalne i zachowania mają swoje korzenie w nieświadomych
procesach i doświadczeniach z przeszłości. Terapia ta skupia się na zrozumieniu tych nieświadomych procesów,
odkrywaniu wzorców zachowań i relacji oraz wpływie przeszłości na obecną sytuację.

Terapeuta jest wykwalifikowanym profesjonalistą, który ma wiedzę i umiejętności w obszarze terapii psychologicznej.
Terapeuta jest neutralny i obiektywny, co pozwala na spojrzenie na problemy z innej perspektywy. Bezpieczne i poufne
środowisko umożliwia swobodne wyrażanie emocji i myśli.

Jak zapisać się na wizytę do psychologa/psychoterapeuty?
Rejestracja na sesję w Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej ALTEA jest możliwa poprzez kalendarz online wybierając formę pomocy lub danego specjalistę. Zapisanie się na sesję w gabinecie prywatnym nie wymaga skierowania lekarskiego. Zapisać się na wizytę można także telefonicznie, dzwoniąc do wybranego specjslisty lub poprzez rejestrację telefoniczną w godzinach jej pracy.  

Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty?
Sesje w naszych gabinetach prowadzone są w pozycji siedzącej, podczas których pacjent z terapeutą siedzą przed sobą,  twarzą w twarz. Głównym narzędziem pracy psychoterapeuty jest odpowiednio prowadzona rozmowa. W nurcie psychodynamicznym nie nie stosuje w czasie sesji żadnych ćwiczeń lub jakichkolwiek form pracy z ciałem, nie zadaje się też prac domowych. W trakcie trakcie psychoterapii niedozwolone jest używanie technik wpływu, technik manipulacji,  nie sege. Sesje u psychologa i psychoterpsaeuta mają włącznie charakterne  werbalny.

O czym mogę mówić na wizycie u psychologa/psychoterapeuty?
To zależy od Ciebie i Twoich potrzeb. Psycholog lub psychoterapeuta może nakierować Cię na niektóre kwestie, ale to Twoje myśli i emocje są na pierwszym miejscu. Czy to bieżące problemy lub obawy, czy nierozwiązane kwestie z przeszłości.

Ile trwa wizyta u psychologa/psychoterapeuty?
Sesje w naszych gabinetach trwają pięćdziesiąt minut. Spotkania zawsze rozpoczynają się o pełnej godzinie i kończą się „pięćdziesiąt po” . Spóźnienie pacjenta na sesję nie wydłuża czasu jej trwania.

Jak wygląda pierwsza wizyta – konsultacja w gabinecie psychoterapeutycznym?
.

Czy psycholog i psychoterapeuta, to to samo?
Nie, chociaż i jeden, i drugi specjalista posiada wykształcenie wyższe. Psycholog skończył 5-letnie studia magisterskie z psychologii, ale bez ukończenia dodatkowego kształcenie w 4-letniej, akredytowanej szkole psychoterapii nie ma wystarczających kompetencji do prowadzenia terapii. Psychoterapeuta jest specjalistą, który ukończył całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii, ale nie musi mieć wykształcenia psychologicznego. Psychoterapeutą może być także lekarz czy pedagog. 

Czy psycholog może wystawić zwolnienie lekarskie, przepisać leki na receptę?
Nie, psycholog nie może wystawiać zwolnień L4, ani nie może wypisywać recept na lek. Zwolnienia L4 lub/i recepty może wystawiać tylko osoba z wykształceniem medycznym, tzn. tak, która ukończyła 6-letnie studia medyczne i zdała kończący je egzamin, tzw. LEP. Wystawiać zwolnienia lekarskie (L4) oraz wypisywać leki na receptę może zatem, np.: lekarz psychiatra, lekarz rodzinny, neurolog, internista czy lekarz innej specjalizacji. Rolą psychologa czy psychoterapeuty jest postawienie rzetelnej i trafnej diagnozy oraz zaoferowanie odpowiedniego formy formy pomocy psychologicznej – jeśli leży to w zakresie jego kompetencji, np.: zaproponowanie psychoterapii krótko- lub długoterminowej czy interwencji kryzysowej lub też przekierowanie do innego, bardziej kompetentnego w danym obszarze specjalisty, np. do terapeuty uzależnień. .

Czy psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej?
Tak, psycholog czy psychoterapeuta ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicą zawodowej i nie może nikomu przekazać żadnych informacji czy treści pojawiających się na sesji.  Tajemnica zawodowa obowiązuje także w pracy z osobą niepełnoletnią – rodzicom nie ujawnia się żadnych treści pojawiających się na sesjach. Rodzicom przekazywane mogą być tylko wskazówki wychowawcze lub ogólne zalecenia wspierające proces psychoterapii. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, w której zagrożone jest życie pacjenta lub życie lub zdrowie innych osób. Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać także wtedy, gdy w trakcie sesji ujawniona zostanie informacji o popełnieniu przestępstwa wobec osoby nieletniej – reguluje to art. 240 Kodeksu KArnego. 

Czym się różni konsultacja psychologiczna od sesji psychoterapii?
Podczas konsultacji psychologicznych specjalista poznaje Cię, przeprowadza odpowiedni wywiad diagnostyczny i na jego podstawie formułuje diagnozę, która pomoże w zaoferowaniu odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. 

Jaka forma leczenia jest najlepsza dla dziecka lub nastolatka?
Nie ma na to jednej prostej odpowiedzi. Generalnie z dziećmi pracuje poprzez zabawę, z nastolatkiem poprzez rozmowę. Ważne jest jednak, aby psychoterapeuta poznał obszary zakłócone obszary życia nastolatka i uwzględnił specyficzne dla danego okresu rozwojowego potrzeby, wyzwania rozwojowe młodego człowieka i lęki. Kluczowa jest także współpraca rodziców z terapeutą – bez wsparcia ze strony rodziców skuteczna terapia jest trudna, a czasami wręcz niemożliwa

Jak zapisać się na wizytę do psychologa/psychoterapeuty?
Rejestracja na sesję w Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej ALTEA jest możliwa poprzez kalendarz online wybierając formę pomocy lub danego specjalistę. Zapisanie się na sesję w gabinecie prywatnym nie wymaga skierowania lekarskiego. Zapisać się na wizytę można także telefonicznie, dzwoniąc do wybranego specjslisty lub poprzez rejestrację telefoniczną w godzinach jej pracy.  

Jak wygląda wizyta u psychoterapeuty?
Sesje w naszych gabinetach prowadzone są w pozycji siedzącej, podczas których pacjent z terapeutą siedzą przed sobą,  twarzą w twarz. Głównym narzędziem pracy psychoterapeuty jest odpowiednio prowadzona rozmowa. W nurcie psychodynamicznym nie nie stosuje w czasie sesji żadnych ćwiczeń lub jakichkolwiek form pracy z ciałem, nie zadaje się też prac domowych. W trakcie trakcie psychoterapii niedozwolone jest używanie technik wpływu, technik manipulacji,  nie sege. Sesje u psychologa i psychoterpsaeuta mają włącznie charakterne  werbalny.

O czym mogę mówić na wizycie u psychologa/psychoterapeuty?
To zależy od Ciebie i Twoich potrzeb. Psycholog lub psychoterapeuta może nakierować Cię na niektóre kwestie, ale to Twoje myśli i emocje są na pierwszym miejscu. Czy to bieżące problemy lub obawy, czy nierozwiązane kwestie z przeszłości.

Ile trwa wizyta u psychologa/psychoterapeuty?
Sesje w naszych gabinetach trwają pięćdziesiąt minut. Spotkania zawsze rozpoczynają się o pełnej godzinie i kończą się „pięćdziesiąt po” . Spóźnienie pacjenta na sesję nie wydłuża czasu jej trwania.

Jak wygląda pierwsza wizyta – konsultacja w gabinecie psychoterapeutycznym?
.

Czy psycholog i psychoterapeuta, to to samo?
Nie, chociaż i jeden, i drugi specjalista posiada wykształcenie wyższe. Psycholog skończył 5-letnie studia magisterskie z psychologii, ale bez ukończenia dodatkowego kształcenie w 4-letniej, akredytowanej szkole psychoterapii nie ma wystarczających kompetencji do prowadzenia terapii. Psychoterapeuta jest specjalistą, który ukończył całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii, ale nie musi mieć wykształcenia psychologicznego. Psychoterapeutą może być także lekarz czy pedagog. 

Czy psycholog może wystawić zwolnienie lekarskie, przepisać leki na receptę?
Nie, psycholog nie może wystawiać zwolnień L4, ani nie może wypisywać recept na lek. Zwolnienia L4 lub/i recepty może wystawiać tylko osoba z wykształceniem medycznym, tzn. tak, która ukończyła 6-letnie studia medyczne i zdała kończący je egzamin, tzw. LEP. Wystawiać zwolnienia lekarskie (L4) oraz wypisywać leki na receptę może zatem, np.: lekarz psychiatra, lekarz rodzinny, neurolog, internista czy lekarz innej specjalizacji. Rolą psychologa czy psychoterapeuty jest postawienie rzetelnej i trafnej diagnozy oraz zaoferowanie odpowiedniego formy formy pomocy psychologicznej – jeśli leży to w zakresie jego kompetencji, np.: zaproponowanie psychoterapii krótko- lub długoterminowej czy interwencji kryzysowej lub też przekierowanie do innego, bardziej kompetentnego w danym obszarze specjalisty, np. do terapeuty uzależnień. .

Czy psycholog jest zobowiązany do zachowania tajemnicy zawodowej?
Tak, psycholog czy psychoterapeuta ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicą zawodowej i nie może nikomu przekazać żadnych informacji czy treści pojawiających się na sesji.  Tajemnica zawodowa obowiązuje także w pracy z osobą niepełnoletnią – rodzicom nie ujawnia się żadnych treści pojawiających się na sesjach. Rodzicom przekazywane mogą być tylko wskazówki wychowawcze lub ogólne zalecenia wspierające proces psychoterapii. Wyjątkiem są jedynie sytuacje, w której zagrożone jest życie pacjenta lub życie lub zdrowie innych osób. Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać także wtedy, gdy w trakcie sesji ujawniona zostanie informacji o popełnieniu przestępstwa wobec osoby nieletniej – reguluje to art. 240 Kodeksu KArnego. 

Czym się różni konsultacja psychologiczna od sesji psychoterapii?
Podczas konsultacji psychologicznych specjalista poznaje Cię, przeprowadza odpowiedni wywiad diagnostyczny i na jego podstawie formułuje diagnozę, która pomoże w zaoferowaniu odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. 

Jaka forma leczenia jest najlepsza dla dziecka lub nastolatka?
Nie ma na to jednej prostej odpowiedzi. Generalnie z dziećmi pracuje poprzez zabawę, z nastolatkiem poprzez rozmowę. Ważne jest jednak, aby psychoterapeuta poznał obszary zakłócone obszary życia nastolatka i uwzględnił specyficzne dla danego okresu rozwojowego potrzeby, wyzwania rozwojowe młodego człowieka i lęki. Kluczowa jest także współpraca rodziców z terapeutą – bez wsparcia ze strony rodziców skuteczna terapia jest trudna, a czasami wręcz niemożliwa