hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash

Do każdego specjalisty (konsultacja psychologiczna, psychoterapia wizyte u lekarza internisty online) moga Państwo zapisac się w 3 prostych krokach poprzekalendarz na Stronie Głównej:

1) Proszę wybrać Specjalistę;

2) Zaznaczyć poszukiwaną usługę;

3) Wybrać odpowiadający Państwu termin i potiwerdzić wybór. 

Na podstronie każdego ze Specjalistów w na profilu widoczny jest przycisk „Umów wizytę”. Po klikinięciu zoabczą PAństwo Kalendarz Specjalisty. Wystarczy wybrać usługę, odopowidający termin i kilkną „Zapisz”. Zapraszamy.

Pierwsza wizyta nie jest terapia, ale ma charakter konsultacyjno-diagnostyczny. Jest pierwszy krok w kierunku zrozumienia pacjenta, jego trudności, potrzeb i oczekiwań odnośnie psychoterapii i jej efektów. Sesje konsultacyjne dają możliwość specjaliście postawienia przez psychologa rzetelnej diagnozy i zaproponowanie odpowiedniej formy psychoterapii, np.: terapii indywidualnej lub grupowej. Dodatkowo konsultacja umożliwia specjaliście zidentyfikowanie tego, czy pacjent wymaga również pomocy innych specjalistów, jak na przykład: lekarza psychiatry, neurologa, dietetyka czy internisty.
Konsultacja odbywa się we wspierającym i nie oceniającym środowisku, w którym pacjent może swobodnie wyrażać swoje myśli i emocje oraz zostanie być wysłuchany i zrozumiany.
Konsultacja może być też wstępem do rozpoczęcia pracy terapeutycznej. Ustalane są wtedy jasne i możliwe do osiągnięcia cele czy oczekiwania odnośnie psychoterapii. Omawia się także z pacjentem to, jak wygląda i  na czym polega terapia i jak pracuje się w danym podejściu.

To zależy od Ciebie i Twoich potrzeb. Psycholog lub psychoterapeuta może nakierować Cię na niektóre kwestie, ale to Twoje emocje, myśli i  doświadczane trudności są na pierwszym miejscu. Czy są to bieżące problemy, obawy, oczekiwania czy też nierozwiązane kwestie z przeszłości, podczas sesji nie ma tematów, których nie powinno się poruszać.

Sesje w naszych gabinetach prowadzone są w pozycji siedzącej, podczas których pacjent z terapeutą siedzą przed sobą, w pozycji „twarzą w twarz”. Głównym narzędziem pracy psychoterapeuty jest odpowiednio prowadzony dialog terapeutyczny. W nurcie psychodynamicznym nie stosuje w czasie sesji ćwiczeń lub jakichkolwiek form pracy z ciałem, nie zadaje się też prac domowych. W trakcie trakcie psychoterapii niedozwolone jest używanie technik wpływu, technik manipulacji czy technik NLP. Sesje u psychoterapeuty mają wyłącznie charakter werbalny. Psychoterapeuta nie powinien też nawiązywać z pacjentem jakichkolwiek relacji – szczególnie o charakterze towarzyskim – poza gabinetem i poza sesjami.   

Sesje indywidualne w naszych gabinetach trwają pięćdziesiąt minut. Spotkania zawsze rozpoczynają się o pełnej godzinie i kończą się „pięćdziesiąt po” . Spóźnienie pacjenta na sesję nie wydłuża czasu jej trwania, bez względu na powód spóźnienia.

Sesja psychoterapii grupowej jest dłuższa i trwa 1 godz. 50 minut razem z  10-minutiowa przerwą, jednak podobnie jak w psychoterapii indywidualnej rozpoczyna się o pełnej godzinie.

Nie, chociaż jeden i drugi specjalista posiada wykształcenie wyższe. Psycholog ukończył 5-letnie, jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia, ale bez ukończenia poza studiami całościowego – najczęściej 4-letniego, obejmującego co najmniej 1200 godzin – szkolenia w jednej z akredytowanych szkół psychoterapii, nie ma wystarczających kompetencji do prowadzenia psychoterapii. Psychoterapeuta jest specjalistą, który ukończył całościowe, 4-letnie szkolenie z psychoterapii, ale nie musi mieć wykształcenia psychologicznego. Psychoterapeutą po całościowym szkoleniu może zostać także absolwent medycyny czy pedagogiki. 

Psycholog nie może wystawiać zwolnień L4, ani nie może wypisywać recept na leki. Zwolnienia L4 lub recepty może wystawiać tylko lekarz posiadający prawo wykonywwania zawodu.

W Centrum Psychoterapii ALTEA przyjmuje Internista – lek. Truskolaska (konsultacje online). Zwolnien L4 jest wtedy pzresyłane na podany przez Pacjenta adres mailowy. Dobry sychologa czy psychoterapeuty skupia sie na postawieniu rzetelnej, starannej diagnozy charakteru i zaoferowanie odpowiedniego formy formy pomocy psychologicznej (psychoterapii, wsparcia psychogicznego, psychoedukacjii innych. Może także zalecić rozszczerzenie diagnozy o testy psychologiczne. W  niektórych przypadkach psycholog – dbając o jakość diagnozy – może zalecić konsultacje z innymi specjalista, np.: kardiologa, , terapeuty uzależnień, neurologa, itp.

Tak, psycholog czy psychoterapeuta ma bezwzględny obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej i nie może nikomu przekazywać żadnych informacji o pacjencie czy treści pojawiających się na sesji.  Tajemnica zawodowa obowiązuje także w pracy z osobą niepełnoletnią – rodzicom nie ujawnia się tego, co mówi nastolatek na sesjach. Przekazywane im są wskazówki wychowawcze lub/i zalecenia mające na celu wspieranie procesu psychoterapeutycznego. Wyjątkiem są sytuacje, w których zagrożone jest życie pacjenta lub życie lub zdrowie innych osób. Tajemnica zawodowa przestaje obowiązywać także wtedy, gdy w trakcie sesji ujawniona zostanie informacji o popełnieniu przestępstwa wobec osoby nieletniej – reguluje to art. 240 Kodeksu Karnego. 

Podczas konsultacji psychologicznych specjalista poznaje Cię, przeprowadza odpowiedni wywiad diagnostyczny i na jego podstawie formułuje diagnozę, która pomoże w zaoferowaniu odpowiedniej formy pomocy psychologicznej. Psychoterapia jest wlaścwiwą pracą nad trudnościa zwereballizowanymi podczas konsdultacji przez pacjenta. Każdy proces terapetyczny rozpoczyna się od ustalenia  wspólnie kontraktu terapeutycznego, który defniuje obowiązki pacjenta i terapeuty oraz wyznacza ramy terapii czyli tzw. „setting”. 

Nie ma na to jednej prostej odpowiedzi. Generalnie z dziećmi pracuje poprzez zabawę, z nastolatkiem poprzez rozmowę. Ważne jest jednak, aby psychoterapeuta poznał zakłócone obszary funkcjonowania dziecka czy nastolatka i uwzględnił specyficzne dla danego okresu rozwojowego potrzeby i wyzwania rozwojowe. Kluczowa jest także współpraca rodziców z terapeutą – bez wsparcia ze strony rodziców skuteczna terapia jest trudna, a czasami wręcz niemożliwa.

Psychoterapeuta pomoże Ci zrozumieć swoje emocje i myśli oraz poszukać zdrowszych sposobów radzenia sobie z trudnościami i stresem oraz popracować nad poprawą relacji interpersonalnych i osiąganiem swoich celów.

Jeśli zadajesz sobie to pytanie, prawdopodobnie teraz jest odpowiedni moment. Psychoterapia jest dobrym
rozwiązaniem, kiedy odczuwasz trudności emocjonalne lub cierpisz na inne problemy psychiczne, które utrudniają Ci codzienne funkcjonowanie.

W naszym kraju psychoterapia może być prowadzona w sektorze prywatnym, jak i na NFZ. W naszym cenniku znajdziesz dokładne ceny spotkań z terapeutą.

Przy wyborze specjalisty warto sprawdzić, czy posiada tytuł magistra psychologii lub czy ukończył studia medyczne oraz w jakiej szkole uczył się zawodu psychoterazpeuty. Szkoła psychoterapii powinna obejmować co najmniej 1200 h szkoleniowych i trwać co najmniej 4 lata. Ważna jest też informacja czy i jak często uczestniczy w superwizji.

Efekty terapii nie są gwarantowane, ponieważ zależą od wielu czynników, takich jak indywidualne potrzeby, rodzaj problemów, zaangażowanie w terapię i relacja z terapeutą.

Psychoterapia może pomóc w poprawie samopoczucia emocjonalnego, redukcji objawów lęku i depresji, zwiększeniu
samoświadomości, poprawie umiejętności radzenia sobie ze stresem, zwiększeniu samoakceptacji i zrozumieniu swoich
potrzeb i celów. Psychoterapia może także pomóc w lepszym zrozumieniu własnej tożsamości i rozwinięciu potencjału
osobistego.

Możesz poruszać tematy związane z myślami i uczuciami, bieżącymi, wydarzeniami z przeszłości i obawami o przyszłość.
Każdą dręczącą Cię myśl możesz omówić w trakcie sesji.

Warto zastanowić się co chcesz powiedzieć psychoterapeucie, z czym do niego przychodzisz i czego oczekujesz.
Pomocne może okazać się sporządzenie listy pytań lub tematów do poruszenia.

Nurt opiera się na założeniu, że nasze problemy emocjonalne i zachowania mają swoje korzenie w nieświadomych
procesach i doświadczeniach z przeszłości. Terapia ta skupia się na zrozumieniu tych nieświadomych procesów,
odkrywaniu wzorców zachowań i relacji oraz wpływie przeszłości na obecną sytuację.

Terapeuta jest wykwalifikowanym profesjonalistą, który ma wiedzę i umiejętności w obszarze terapii psychologicznej.
Terapeuta jest neutralny i obiektywny, co pozwala na spojrzenie na problemy z innej perspektywy. Bezpieczne i poufne
środowisko umożliwia swobodne wyrażanie emocji i myśli.